ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 36 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 26-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލް ބަކަރި ކޮއްޓައް އިތުރު ބަކަރި ޖޯޑެއް ގަތުމަށް ނިންމުން - ނުވައުފާ ޕްރޮގުރާމްގެ އުސޫލް އިތުރަށް މުރާޖާ ކުރުމަށް އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް