ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 35 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 19-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުން - ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް -/100 ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމަށް ނިންމުން - އައިޑިޔާސް ޖަމްއިއްޔާއިން އެދި ލައްވާފައިވާ ގޮތަށް އައިޑިޔާސް ޖަމްއިއްޔާއާއި ކެލާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް