ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 09-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އާންމު ކޮމިޓީ ހިންގާ އުސޫލް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން - ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން - މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒް ކޮށްގެން "ނުވަ އުފާ" ނަމުގައި ކެއަރ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން - "ނުވައުފާ " ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރުން - "ނުވައުފާ" ޕްރޮގުރާމް ހިންގާނެ އުސޫލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް