ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 13-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ދައުލަތުގެ ގްރާންޓާއި، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޑޮނޭޝަން ފަންޑާއި 3 ވަނަ ފަރާތުން ލިބޭފައިސާ ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 27,156,025.61 ގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް