ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 10-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް