ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 06-01-2022

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 31 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ހއ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހާފިޡުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިތުދަސްކުރާ ކޮންމެ ފޮތަކަށް 500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމުން - އެގްރޯ ނެޓް ސިޓީ ނަންބަރު AGRO-HR/PRIV/2021/172 ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެގްރޯނެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޑިނޭޓަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް (ޑެސްކެއް) ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް