ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 31 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 28-12-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 30 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލުން ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަދި އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމުގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ރުހުންދިނުމަށް ނިންމުން - ކެލާގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކެލާގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން - ކެލާގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކެލާގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނިންމުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒްއަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް