ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 15-12-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކޮށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުން - ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތު ތައް ކުރުމަށް ނިންމުން - ކެލާ ލިލީޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހެއް ނެގުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް - ނިންމުން -

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް