ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 28 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 09-12-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ލިލީ ޕްރީސްކޫލާއި ލިޓްލްޖެމް އާއެކު ބައިވެރިވެގެން ސްކޫލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް