ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 01-12-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ޓްއަރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވުނު ހޮޓަލް ޕްލޮޓް ނަންބަރ 13 އާއިގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށައެޅިފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން އަލުން މިޕްލޮޓްގެ ބިޑްތަށް ބިޑްކޮމިޓީއަށާއި ، އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ރީއެވިލުއޭޓް ކުރުމަށް ނިންމުން - ހއ.ކެލާގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން - 3 މެންބަރުން ހިމެނޭ ވިޒްލް ބްލޯވިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް