ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 23-11-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ސިވިލްސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ 188-POD/249/2021/7ގެ ސިޓީގައި ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތަށް(އަލްފާޟިލްއަހުމަދުސަބާހު) އަށް އެސް ޖީގެ މަޤާމަށް ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް