ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 17-11-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އާކުނިކޮށީގެ ކުނިއަންދާ ބައިގެ އަށިތައް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހެދުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް