ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 02-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން- ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ވާގޮތަށް ފާސްކުރުން - އިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ، އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލްގެ އާންމު ކޮމިޓީއަށް ބަދަލު ގެނެސް ފާސްކުރުން - ފެޑޯ ކޮންސްޓްރަކުޝަން ނަންބަރF-L/2021/153 ސިޓީގައިވާ މައްސަލަ ކުންފުނިން އެދިލައްވާ ފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅާގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް