ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 10-11-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައްދާފައިވާ ފަތްކެޔޮ އަދި ރުއްގަސް ނެގުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ނުނަގާހުރި ތަކެތި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތާލުމަށް ނިންމުން - ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދެޖިންސްގެ ޗެންޕިއަން ކޮންމެ ޓީމަކަށް -/2500 ރުފިޔާ އަދި ރަނައަޕް ކޮންމެ ޓީމަކަށް -/1000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް