ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 04-11-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް މަސައްކަތް ތައް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް