ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 27-10-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ދުކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން އަކަ މީޓަރ އަކަށް 15 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބިމިކުލި ނެގުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް