ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 21 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 21-10-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އޮފީސް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ އުސޫލް އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް