ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 05-10-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ސިވިލްސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރCSC188-POD/249/2021/4 ސިޓީން ވިދާޅުވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ އެސް ޖީގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖްދާ ،ހިކިފިނިފެންމާގެ އ.އ ތޮއްޑޫ އަށް ރުހުން ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް