ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 29-09-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ނޭބަރހުޑް ޕާކް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އުސޫލް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ތަކުގައި ޓީމުތައް ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭ އުސޫލްގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާހުކުރުމަށް " (ށ)ކެލާ ގައި އެއްވެސް ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބޭއްވޭނީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ." ފާސްކުުރުން - ކެލާ ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ތަކުގައި ޓީމުތައް ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭ އުޞޫލްގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުމަށް "(ނ) މިމާއްދާ ގެ ށ ގައި އެހެންބުނެފައި ވީނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާ ތަކުން އެމީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ބިމުގައި ރާވާ ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ." ފާސްކުރުން - ހއ.ކެލާ ދުވާރު މޫސާ ހަލީލް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއަށް އިތުރު ލަފައަކަށް އެލް ޖީ އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް