ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 22-09-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދު ކޮށްގެން HDFC އިން -/500000 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ސްކޫކު ގަތުމަށް ފާސްކުރުން -އެއްގަމާ ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ޕްރެކްޓިކަލް އެގުޒަމިނަރަކަށް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން - ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޝައިޚް އިބުރާހީމް ސްކޫލާއި ،ލިލީޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް ކައުންސިލް އާމްދަނީން ޚަރަދު ކޮށްގެން ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއް އެރުވުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް