ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 15-09-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ިސްކިއްތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތް ތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރީން ލޯން ނެގުމަށް ނިންމުން - ކެލާގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބައުންޑަރީ 1 މަސްދުވަސް ތެރޭ ފާހަގަ ކުރަން ނިންމުން - ކެލާގެ ދަނޑުބިން ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ހުރި ރުކާއި ގަސްލަކުޑި ފަތް ކެޔޮގެ ބާވަތްތައް އިއުލާން ކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭ ހުށަހަޅަން، އަދި މި މުއްދަތު ތެރޭގައި އެތަކެތި ނުނެގިއްޖެ ނަމަ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެތަކެތި ނައްތާލުމަށް ނިންމުން - ކެލާގައި ދަނޑުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުގައި މިހާރު ހައްދާފައިވާ މޫސުމީ ދަނދުވެރިކަމުގެ ތަކެތި އިއުލާން ކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ނެގުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް