ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 08-09-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ލިލީ ޕްރީސްކޫލް މަސައްކަތު މުވައްޒަފުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށްދޭ -/25 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި އިން -/1500 ރުފިޔާގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް އެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް