ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 25-05-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން އަދި ކުއްލި 1 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ޙާއްޞަ ޤަރާރު މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް