ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 01-09-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ލިލީ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް މިހާރު ދެމުންގެންދާ މުސާރަ -/2000 ރުފިޔާ އިން -/2500 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމުން - ލިލީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް މިހާރު ދެމުންގެންދާ -/100 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް އުނިކޮށް -/3000 ރުފިޔާ ގެ ސަރވިސް އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް