ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 26-08-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އަވަށްޓެރި ދިރިއުޅުން ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުތެރޭގައި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެންވާ ހުސްބިންތަކުގައި ނެއިބަރހުޑް ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން - އެގްރޯނެޓް އާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ފާރމިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތުނޑީގެ ދަނޑުބިމުން 5000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމުން - ކެލާގެ އޭޒް ބިލްޑް ސަރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން 500000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް