ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 18-08-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ސަރުކާރާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތަށް ވެލިފުނިން ވެލިގެންދެވޭނީ ބަސްތާއަކަށް -/1 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގަނެގެން ކަމަށް ނިންމުން - ބަނދަރު ވެލިފުނިން ވެލިދޫކުރުމުގެ އުސޫލް އުވާލުމުގެ ޤަރާރު ފާސްކުރުން - ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ "އަޖުމަ" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކާ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހުޅުވާލުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް