ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 11-08-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - އައިޑިޔާސް ނަންބަރ IDIAS/2021/001 ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެލާ ތުނޑީގައި އިގިރޭސިން އުޅުނު ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ސާފްކުރުމާ އަދި ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި ގާ އެތުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުން - އައިޑިޔާސް ނަންބަރ IDIAS/2021/001 ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިގިރޭސިން އުޅުނު ސަރަހައްދުގައި ވިޒިޓާރސް ސެންޓަރ ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުން ނެގުނު ރުއްގަސް ތަކުގެ ތެރެއިން 12 ރުއްގުޅި އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް ދިނުމަށް ނިންމުން - އައިޑިޔާސް އިން އެދިފައިވާ ނަންބަރ IDIAS/2021/002 ސިޓީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒްގައި ވީލްޗެއަރ ރޭންޕެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުން - ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ހއ.ކެލާ ގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމެރިކަން މެޑިކަލް ކްލިނިކް އަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން އަދި އެހެންނަމަވެސް އެގުރިމަންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އެމެރިކަން މެޑިކަލް ކުލިނިކް އާއި މަޝްވަރާކޮށް ބިމުގެ ލޮކޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް