ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 05-08-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ހއ. ކެލާ ބިމުގެ އޭޒް ބިލްޓް ސަރވޭކޮށް މެޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުން - ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ހުށައެޅުނު އިސްލާހްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް