ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 14-07-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އޭ.އޭ.ކޭ ކޮންސަލްޓިންގ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރުމާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރުމާ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރުން - ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ގަދަފެހި ކުލަ ފާސްކުރުން - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް