ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 07-07-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބަނދަރުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތައް ޑިޒައިންކޮށް އިމާރާތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްނިންމުން - ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ލަފާގެ މަތިން މިހާރު ހެދިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤަވާއިދަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް