ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 30-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - މަގު ބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށާއި އަދި މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ވަކި އަދަދަކަށް ސޯލާ ބައްތި ބޭނުން ކުރުމަށް ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރި ކުރުމުގެ އުސޫލް އާންމު ކޮމިޓީން ޑްރާފުޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރަން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް