ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 23-06-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން - ކެލާ އތމ. ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން "ނުވައުފާ" ޕްރޮގްރާމް ގެ އުޞޫލް ޑްރާފްޓް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަދާ ހަމަކޮށް އަލުން ހިންގަން ފެށުމަށް ނިންމުން - ކެލާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަލުން ހިންގަން ފަށަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދާ އެމަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމުން - އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ޓްރެއިންގ ޕްރޮގުރާމެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުމަށް ނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް