ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 98 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 18-05-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 98 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ވޮލީބޯލް ކޮންޕެޓިޝަންގެ ޚަރަދު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން. 4. ކެލާ ސްޕަރލީގު 2023 އަދި އަޟްހާއީދު 1444 ގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ހަރަދުތައް ކުރާނެގޮތާއި ބެހޭ ޕްލޭންއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިއްމުން. 5. ވަގުތީ އެސްޖީ (ކައުންސިލް އެގުޒެކްޓިވް އަހުމަދު ހަފީޒް) އެޒިންމާފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުން ދާކަމަށް ކައުންސިލައް ޤަބޫލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި ،ކައުންސިލައް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ވަގުތީ އެސްޖީއެއްގެ މަޤާމަށް އެހެންމީހަކު ހަމަޖެއްސުން ކަމުގައި އަހުމަދު ހަފީޒު ދަންނަވާފައިވާތީވެ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް