ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 11-05-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަނުން ތަކެތި ވިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމަކާއި، ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން. 4. މޮނިއުމަންޓް ޑިޒައިންކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފޮނުވާފައިވާ ޑިޒައިންތަކުން ޑިޒައިނެއް ހޮވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްނިންމުން. 5. 1444 ވަނަ އަހަރު އަޞުހާއީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭޖުސޯދިނުމަށް އިންޑިޔާ އިން ބޭންޑެއްގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޙަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވާރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް