ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 22-03-2023

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

1. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 2. ކެލާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3. ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. 4. ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ފައިސާ ގެ އިނާމް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން 5. ރަމަޟާން މަހު ޝޯސަލްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ކުއިޒް މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން. 6. ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ބިމާގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިއްމުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް