ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން - 17-05-2021

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބުރައީސް ގެ މަޤާމަށް ހއ. ކެލާ ފިޔާތޮށިގެ ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު އައްޔަން ކުރުން

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް