Nov 16, 2022

ކެލާ ކަނޑޫފަލުގައި މަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ކެލާ ކަނޑޫފަލުގައި މަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ކެލާ ކަނޑޫފަލުގައި މަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 11 ނޮވެންބަރ ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކެލާ ކައުންސިލާއި، މުއައްސަސާ ތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް ބައިވެރި ވެގެންނެވެ. މި ޕޮރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މަރުވެފައިވާ ކަނޑޫ ގަސްތައް ނެގުމަށްފަހު އާގަސް އިންދާ ކަނޑޫފަލުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭގޮތައް ،ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ.