Apr 25, 2022

ދީނީދަރުސްޕްރޮގުރާމް

ދީނީދަރުސްޕްރޮގުރާމް
އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީ ،ކެލާ ކައުންސިލް،ކެލާ ޕޮލިސްޓޭޝަން،ކެލާ ސްކޫލް ގުޅިގެން އިހުޔާފޯރަމާއި،ދަރުސް ޕްރޮގުރާމެއް ބާއްވާފި .އިހުޔާ ފޯރަމްބޭއްވީ ކެލާ ކެއިހްއިބުރާހީމް ސްކޫލްގައި 21 ރަމަޟާން 1443 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21.30 ހުން 23.00 އަށެވެ. މިއހުޔާފޯރަމްގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކެލާގެ ބެލެނިވެރިން ،އަދި ގުުރޭޑް 4 ކުން މަތީގެ ހުރިހާކުދިން ބައިވެރި ވިއެވެ. ދީނީދަރުސް ދެއްވީ މަސްޖިދުލް އުފުރާން އަދި އަންޞާރު މިސްކިތުގައި މެންދުރު ނަމާދާއި އަސުރު ނަމަދަށް ފަހުގައެވެ. މިފޯރަމްގައި ދަރުސްދެއްވާ ފައިވަނީ އައްޝައިހް އަހުމަދު ނިމާލް އަދި އައްޝައިހް އަހުމަދު ޒާހިދުއެވެ.