Apr 11, 2022

ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް

ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް
ކެލާ ކައުންސިލާއި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފު އާއި ގުޅިގެން އައްޝައިޙް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާޢޫދުގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް 10 އޭޕްރިލް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުލް އަންޞާރުގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.