އިޢުލާން - 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއިގުޅޭ

ހއ. ކެލާގައި 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 02 ރަމަޟާން 1443 (03 އޭޕްރިލް 2022) ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން 26 ރަމަޟާން 1443 (27 އޭޕްރީލް 2022 ) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އޮންލައިންކޮށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެކައުންޓްގެ ނަން: ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޚަރަދު 2 އެކައުންޓް ނަންބަރ: 7714700528004 އޮންލައިންކޮށް އެކައުންޓައް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރާއިރު، ގޭގެއެޑްރެސް، ޒަކާތް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އަދި ގޮވާމުގެ ބާވަތް ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕްގެ ރިމާކްސްގައި ޖެއްސެވުންއެދެމެވެ. އަދި ސްލިޕް މިއިދާރާގެ ވައިބަރ ނަންބަރު 9650027 އަށް ވައިބަރ ކުރެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެގޮތުގައި ނެރޭނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުކޮށް ކައިއުޅުނު ގޮވާމުގެ ބާވަތަކުން މީހަކަށް 2.4 ކިލޯގެ ގޮވާމުގެ އަގެވެ. 1443 ވަނަ އަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު 12 ރުފިޔާ އާދައިގެ ހަނޑޫ 77 ރުފިޔާ ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ 72 ރުފިޔާ ރަތް ހަނޑޫ 77 ރުފިޔާ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އާދައިގެ) 90 ރުފިޔާ ބާސްމަތީނ ހަނޑޫ (މޮޅު) 132 ރުފިޔާ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (އެންމެ މޮޅު) 12 ރުފިޔާ އާދައިގެ ފުށް 75 ރުފިޔާ އާޓާ ފުށް