ހއ. ކެލާ ރަށްވެހިގެ ބިމުގައި ހުރި 03 ކޮޓަރީގެ އައު އެޕާޓްމަންޓާއި ގޯތި ކުއްޔަށް ދިނުން

އިޢުލާން ނަންބަރ: ނަންބަރ: (IUL)249-A/249/2022/35 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭބެ ފަރާތްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރ 18/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް އަދި ޢާއްމު ފަރުދުން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން:- 04 ޖުލައި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:- 05 ޖުލައި 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުން: 19 ޖުލައި 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި،