ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)249-A/249/2022/36 މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ބޭނުންވާ އަދަދު: 02 (ދޭއް) މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ (01 އަހަރު) މުސާރަ: -/3100 ރ ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/1000 ރ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް: -/1200 ރ ސިވިލް ސާރވިސް މުއައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ސުންގަޑި: 05 ޖުލައި 2022، 14:00