ދެންނެވުން - މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރުމާގުޅޭ

ކެލާ ކައުންސިލްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ، އަދި އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ އެޕްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްއެދޭ ފޯނު ނަންބަރ މިކައުންސިލްގެ ވައިބަރ ނަންބަރ 9650027 ނުވަތަ 7256171 އަށް ވައިބަރކޮށްލަ ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.